Spletne socialne veš?ine za starejše

Mlajša generacija uporablja digitalna socialna medmrežja skorajda ves ?as, saj veliko mladih preživi ve? ur dnevno na Facebook-u, kjer ustvarjajo nova in vzdržujejo že vzpostavljena prijateljstva in socilne stike. Starejši pa so pogostokrat polni strahu in predsodkov pred novimi mediji, kljub temu, da jim slednji omogo?ajo veliko novih priložnosti.

Cilj u?nega projekta »Spletne socialne veš?ine za starejše«, ki poteka v okviru EU-programa Grundtvig, je razviti pristope in metode, ki naj usmerijo mlade pri podpori starejših, da se slednji pridružijo spletnemu socialnemu medmrežju.

Medtem ko se bodo starejši nau?ili varno uporabljati Web 2.0, bodo tudi mladi mentorji, s prenosom znanj na starejše, imeli koristi: nau?ili se bodo prevzemati odgovornosti in se hkrati nau?ili veliko o življenju, preteklosti, izkušnjah in sposobnostih starejših.

Projekt tako prispeva k vzpodbujanju dialoga in razumevanju med mladimi in starejšimi , hkrati pa omili predsodke in okrepil toleranco med generacijama.

Ve? informacij o projektu lahko najdete here.