O nas

Slede?i partnerji so predstavniki Grundtvigovega u?e?ega partnerstva

Slovenski neprofitni INŠTITUT INTEGRA je specializiran za rehabilitacijo in ponovno vklju?evanje v družbo izklju?enih skupin, za izobraževanje socialnih podro?ij, izgradnjo in uravnoteženje kompetenc, u?enje na osnovi kontrastov (raznolikost in spol), obvladovanje trga dela kot svetovalci na zaposlitvenem podro?ju in izobraževanju mentorjev.

INŠTITUT INTEGRA je regionalni rehabilitacijski center za psihosocialno reintegracijo in izvajalec seminarjev, te?ajev in delavnic s podro?ja izobraževanja za uspešno vklju?evanje v trg dela in socialno okolje.

V sodelovanju z Univerzo za tretje življenjsko obdobje Velenje, je INŠTITUT INTEGRA organizator oblike združevanja Starejši v skupnosti, katerih glavni namen je aktiviranje starejših ob?anov in sicer s prispevanjem lastnih življenjskih izkušenj na eni stranin in po drugi, s prilagoditvijo na tehni?ne in kulturološke spremembe v družbi.


Nemški partner “Gemeinsam leben und lernen in Europa e.V.” je neprofitna mrežna organizacija, s sedežem v mestu Passau, v vzhodni Bavarski. Glavni poudarek je na vzpostavljanju sodelovanja, dejavnosti in projektov med razli?nimi posamezniki in organizacijami, katerim skupno je spodbujanje enakosti.

Spodbujanje enakih možnosti za vse je dosežen s projektnim delom in aktivnim vklju?evanjem na slede?ih podro?jih:

a) spodbujanje vseživljenjskega u?enja,

b) boj proti diskriminaciji in rasizmu s spodbujanjem strpnosti in raznolikosti,

c) širitev prostovoljnega dela v skupnosti,

d) podpora izklju?enim skupinam v skupnosti,

e) izobraževalno delo,

f) izvajanje na?ela enakosti med spoloma in

g) izvajanje ostalih inovativnih dejavnosti.


 

AHAPunkt je zasebna ustanova za izkustveno izobraževanje in projektno svetovanje. Ekipa, ki jo sestavljajo izkušeni in specializirani strokovnjaki, je usposobljena za izvajanje izobraževanj, svetovanj in vodenje slede?ih podro?ij:

  • Izobraževanje s podro?ja socialnih vsebin
  • Izgradnjae in uravnoteženje kompetenc
  • U?enje na osnovi kontrastov (raznolikost in spol)
  • Raziskovanje naravnih izkušenj, usposabljanje za ustvarjalnost
  •  Zdravo mentorstvo in zdrave metode dela
  • Izobraževanje za uspešno vklju?evanje na trg dela
  • Projektno svetovanje v Avstriji in tujini s poudarkom na sodelovanje v EU – projektih
  •  Izobraževanje mentorjev

Ustanova ima ve? kot 10 let izkušenj na podro?ju sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami, SME, neprofitnimi organizacijami, pobudniki EU projektov in donatorji izobraževalnih izvajalcev.